صفحه نخست          کارشناسان          معرفی برنامه جامع تحقیقات          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 26  فروردین 1400  
برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران

مقدمه

بر اساس نظریه ها و مبانی نظري مدیریتی، الگو هائی براي برنامه ریزي راهبردي تدوین شده است که به مدیران سازمان کمک میکند تا از یک طرف با بررسی وضع موجود، نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصت ها و تهدیدهاي محیطی و از طرف دیگر با یک نگاه نظام مند، جهت گیري سازمان را در قالب اهداف آرمانی تدوین کنند و با استفاده از فرایند برنامه ریزي راهبردي، امکانات و منابع را با الویت بندي به سوي اهداف سوق دهند. طبیعتا محتواي اسناد برنامه اي باید در راستاي سند بالادستی و مأموریت هاي تعیین شده براي آن سازمان در راستاي رسیدن به چشمانداز کشور تعریف شود.

از آنجائیکه یکی از ویژگی هاي نظام آموزشی آرمانی، تلاش مستمر براي ارتقاء کیفیت آن است و حرکت بالنده در مسیر کمال نیز در آن باید به رسالتی مهم تبدیل شود، لذا ضرورت دارد این مهم با سیاست هاي کلان کشور نیز هماهنگ باشد که خود نیازمند تفکر و تعمق بیشتري است. لذا نظام آموزش عالی کشور به عنوان بخش تأثیرگذار، نیازمند تقویت مبانی، اصول و نظام کاري متناسب با آرمانهاي مطرح شده در سند چشم انداز و سند جامع علمی کشور و سیاستهاي مبتنی بر آنها خواهد بود.

بر این اساس دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور با اقتباس از اسناد بالا دستی از جمله سند چشمانداز، برنامه هاي پنج ساله و نقشه جامع علمی کشور و با توجه به سند چشم انداز خود در افق 1404 اقدام به تدوین برنامه هاي راهبردي این سند جامع نموده، تا ضمن ارتقاء دانشگاه در تمامی جنبه ها در سطح ملی و بین المللی، گامی موثر در دستیابی به اهداف اسناد بالا دستی از جمله سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران در افق 1404 و نیز نقشه جامع علمی کشور و برنامه هاي پنج ساله توسعه جمهوري اسلامی در تمامی جنبه ها و علی الخصوص در حوزه علم و فناوري بردارد.

گرچه موقعیت برتر براي دانشگاه نتیجه تلاش هاي برنامه ریزي شده تمامی حوزه ها در نیل به موفقیتهاي علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی است، لیکن حفظ جایگاه و توسعه فعالیت ها در فضائی از تلاش سازنده و رقابت علمی، نیازمند راهبردها و برنامه هاي منسجم سالانه و دوره اي است . که در این بین، تلاش دانشگاه براي اعمال تغییرات مناسب و نهادینه سازي رویه ها و روش هائی که منجر به توسعه و تعالی در زمینه هاي مختلف علمی گردیده، قابل توجه است.

برای دریافت فایل کامل برنامه پنج ساله دوم دانشگاه کلیک نمایید.