صفحه نخست          کارشناسان          معرفی برنامه جامع تحقیقات          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 26  فروردین 1400  
سند چشم انداز دانشگاه تهران

مقدمه

در جهان معاصر تحولات گسترده ابعاد مختلف زندگی بشر را درنوردیده است. به گونه‌اي که درسالهاي اخیر سرعت تغییرات و تحولات در جهان روزافزون شده و ناپایداريها و عدم اطمینان محیطی زیادي را به همراه دارد.

در این بین، ملت بزرگ ایران پس از پیروزي انقلاب اسلامی با فراز و نشیبهاي فراوان تلاش بی وقفه اي را آغاز نموده تا بتواند جایگاه شایسته تاریخی و تمدن علمی و فنی خود را احیاء کند و جزء کشورهاي پیشرفته جهان قرار گیرد.

این ملت بر اساس اعتقادات خود که بر پایه قرآن مجید، سیره پیامبر گرامی اسلام و مکتب فکري امامت و ولایت است، اعتقاد دارد که آینده یافتنی نیست، بلکه ساختنی است. یعنی باید با استفاده از شعور وآگاهی، آرمانها، رویاها و بکارگیري قابلیتها، منابع و ظرفیتها، تأمین نیازهاي جامعه آینده را بر اساس تحولات جهانی آن چنان که میخواهیم رقم بزنیم تا جامعه بتواند در پرتو این تلاش هوشمندانه به پیشرفت، تعالی و آزادي از قیود مادي دست یابد و جامعه‌اي اسوه و خداجو داشته باشیم.

ارزیابی و تحلیل سیر تاریخی و لحاظ نمودن توانمنديهاي کشور و تحولات کنونی جهان در تمامی ابعاد، تدوین تصویر آینده ایران در افق 20 ساله را به همراه داشته که خود تصویري شفاف، امید بخش و روشن از آنچه که میخواهیم به آن برسیم و تبیین روشنی از نیات راهبردي، ارزشها و اهداف عالی جامعه است. لذا میتوان با این کار اولویتها، اهداف، جهتها، ابزار و فرایندهاي اجرایی را در بین تمامی اقشار جامعه، سازمانها، نهادها و مراکز علمی و دانشگاهی تعیین کرد.

در چشم انداز جمهوري اسلامی ایران در افق 1404 "ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. در این افق چشم‌انداز، جامعه ایرانی برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی قلمداد شده و داراي جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی است و با تأکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل هدف آن است". لذا براي دستیابی به اهداف این چشم‌انداز و احراز جایگاهی مناسب در شأن ایران اسلامی، تدوین معیارهاي پیشرفت فیزیکی و اختصاص منابع لازم براي تحقق آن ها ازضروریات است.

برای دریافت فایل کامل سند چشم انداز دانشگاه تهران کلیک نمایید.