صفحه نخست          معرفی برنامه جامع تحقیقات          کارشناسان          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 29  مرداد 1397  
تقسیم کار بین همکاران اداره کل در خصوص برنامه جامع تحقیقات

 
 كارشناس پرديس / دانشكده تلفن تماس پست الکترونیک
خانم مریم طوطیان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي- مركز تحقيقات بين المللي بيابان 61112811 mtotian@ut.ac.ir
آقاي مسعود یوسفی دانشكده جغرافيا- دانشكده اقتصاد- دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی 61113115  myousefi@ut.ac.ir
آقاي عباس حسينقلي زاده پرديس فارابی - دانشكده الهيات و معارف اسلامي- دانشكده حقوق و علوم سياسي- پرديس هنرهاي زيبا - دانشكده مطالعات جهان 61113116 hoseingholizadeh@ut.ac.ir
خانم مريم شجاعي دانشكده علوم اجتماعي- دانشكده روانشناسي - دانشكده تربيت بدني- دانشكده ادبيات - دانشكده زبانهاي خارجي 61112958 mshojaee@ut.ac.ir
خانم سرور شجاعي رنجبر بخشی از دانشكده ‌هاي پردیس فنی شامل: دانشکده مهندسی شيمي، دانشکده مهندسی معدن، دانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی متالورژي، گروه علوم پايه مهندسی -  دانشكده علوم و فنون نوين 61113149 sshojaie@ut.ac.ir
آقاي مهدي شريفي آشتياني پرديس علوم - مؤسسه ژئوفيزيك- مركز تحقيقات بيوشيمي بيوفيزيك - دانشکده محیط زیست - بخشي از دانشكده هاي پرديس فني شامل : دانشكده مهندسی برق و  کامپیوتر، دانشکده مهندسی مكانيك ، گروه مهندسی نقشه برداري، گروه مهندسی صنایع 61113117 msharify@ut.ac.ir
آقاي اصغر طاهري پرديس ابوريحان - دانشكده دامپزشكي - دانشكده كارآفريني- دانشكده مديريت 61113118 ataheri@ut.ac.ir