صفحه نخست          کارشناسان          معرفی برنامه جامع تحقیقات          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 26  فروردین 1400  
فرآیند تصویب و اجرای برنامه جامع تحقیقات

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

1- ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت : اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوههای آﻣﻮزﺷﯽ باید ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت خود را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ نموده و به ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ/ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه برسانند.

2- ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮدﯾﺲ/ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ : ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ/ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮدﯾﺲ/ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮدﯾﺲ/ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮدﯾﺲ/ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ/ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪای از آن ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

3- ﻣﺴﺆول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ : ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ آن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.