صفحه نخست          معرفی برنامه جامع تحقیقات          کارشناسان          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 29  مرداد 1397  
پردیس علوم
تعداد اعضای هیأت علمی: 166 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 151 نفر (90 %)
تعداد کل برنامه ها: 161
تعداد برنامه های کامل شده: 157 ( 97%)
تعداد برنامه های ناقص: 3
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 145
پردیس ابوریحان
تعداد اعضای هیأت علمی: 74 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 69 نفر (93 %)
تعداد کل برنامه ها: 69
تعداد برنامه های کامل شده: 69 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 63

پردیس دانشکده های فنی
تعداد اعضای هیأت علمی: 398 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 341 نفر (85 %)
تعداد کل برنامه ها: 352
تعداد برنامه های کامل شده: 326 ( 92%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 328
پردیس فارابی
تعداد اعضای هیأت علمی: 104 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 68 نفر (65 %)
تعداد کل برنامه ها: 70
تعداد برنامه های کامل شده: 67 ( 95%)
تعداد برنامه های ناقص: 1
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 64

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد اعضای هیأت علمی: 263 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 247 نفر (93 %)
تعداد کل برنامه ها: 247
تعداد برنامه های کامل شده: 243 ( 98%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 236
پردیس هنرهای زیبا
تعداد اعضای هیأت علمی: 127 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 99 نفر (77 %)
تعداد کل برنامه ها: 100
تعداد برنامه های کامل شده: 100 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 99

دانشکده اقتصاد
تعداد اعضای هیأت علمی: 33 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 26 نفر (78 %)
تعداد کل برنامه ها: 26
تعداد برنامه های کامل شده: 26 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 26
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد اعضای هیأت علمی: 97 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 77 نفر (79 %)
تعداد کل برنامه ها: 77
تعداد برنامه های کامل شده: 77 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 77

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تعداد اعضای هیأت علمی: 76 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 59 نفر (77 %)
تعداد کل برنامه ها: 59
تعداد برنامه های کامل شده: 59 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 59
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد اعضای هیأت علمی: 35 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 11 نفر (31 %)
تعداد کل برنامه ها: 11
تعداد برنامه های کامل شده: 11 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 11

دانشکده جغرافیا
تعداد اعضای هیأت علمی: 48 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 45 نفر (93 %)
تعداد کل برنامه ها: 45
تعداد برنامه های کامل شده: 44 ( 97%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 41
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تعداد اعضای هیأت علمی: 115 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 78 نفر (67 %)
تعداد کل برنامه ها: 79
تعداد برنامه های کامل شده: 67 ( 84%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 76

دانشکده دامپزشکی
تعداد اعضای هیأت علمی: 106 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 94 نفر (88 %)
تعداد کل برنامه ها: 94
تعداد برنامه های کامل شده: 94 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 94
دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی
تعداد اعضای هیأت علمی: 48 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 39 نفر (81 %)
تعداد کل برنامه ها: 39
تعداد برنامه های کامل شده: 35 ( 89%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 31

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
تعداد اعضای هیأت علمی: 65 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 51 نفر (78 %)
تعداد کل برنامه ها: 51
تعداد برنامه های کامل شده: 50 ( 98%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 50
دانشکده علوم اجتماعی
تعداد اعضای هیأت علمی: 64 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 49 نفر (76 %)
تعداد کل برنامه ها: 49
تعداد برنامه های کامل شده: 47 ( 95%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 46

دانشکده علوم و فنون نوین
تعداد اعضای هیأت علمی: 86 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 79 نفر (91 %)
تعداد کل برنامه ها: 79
تعداد برنامه های کامل شده: 79 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 79
دانشکده کارآفرینی
تعداد اعضای هیأت علمی: 33 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 29 نفر (87 %)
تعداد کل برنامه ها: 29
تعداد برنامه های کامل شده: 23 ( 79%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 27

دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
تعداد اعضای هیأت علمی: 8 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 0 نفر (0 %)
تعداد کل برنامه ها: 0
تعداد برنامه های کامل شده: 0 ( %)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 0
دانشکده محیط زیست
تعداد اعضای هیأت علمی: 44 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 31 نفر (70 %)
تعداد کل برنامه ها: 31
تعداد برنامه های کامل شده: 27 ( 87%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 28

دانشکده مدیریت
تعداد اعضای هیأت علمی: 74 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 59 نفر (79 %)
تعداد کل برنامه ها: 59
تعداد برنامه های کامل شده: 55 ( 93%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 54
موسسه ژئوفیزیک
تعداد اعضای هیأت علمی: 45 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 32 نفر (71 %)
تعداد کل برنامه ها: 32
تعداد برنامه های کامل شده: 32 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 29

دانشکده مطالعات جهان
تعداد اعضای هیأت علمی: 28 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 26 نفر (92 %)
تعداد کل برنامه ها: 28
تعداد برنامه های کامل شده: 18 ( 64%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 27
مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک
تعداد اعضای هیأت علمی: 23 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 20 نفر (86 %)
تعداد کل برنامه ها: 20
تعداد برنامه های کامل شده: 20 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 20

پردیس بین المللی کیش
تعداد اعضای هیأت علمی: 7 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 0 نفر (0 %)
تعداد کل برنامه ها: 0
تعداد برنامه های کامل شده: 0 ( %)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 0
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
تعداد اعضای هیأت علمی: 18 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 7 نفر (38 %)
تعداد کل برنامه ها: 7
تعداد برنامه های کامل شده: 7 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 6