صفحه نخست          معرفی برنامه جامع تحقیقات          کارشناسان          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 29  اسفند 1396  
پردیس علوم
تعداد اعضای هیأت علمی: 161 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 148 نفر (91 %)
تعداد کل برنامه ها: 156
تعداد برنامه های کامل شده: 152 ( 97%)
تعداد برنامه های ناقص: 3
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 140
پردیس ابوریحان
تعداد اعضای هیأت علمی: 74 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 69 نفر (93 %)
تعداد کل برنامه ها: 69
تعداد برنامه های کامل شده: 69 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 63

پردیس دانشکده های فنی
تعداد اعضای هیأت علمی: 388 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 329 نفر (84 %)
تعداد کل برنامه ها: 336
تعداد برنامه های کامل شده: 310 ( 92%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 313
پردیس فارابی
تعداد اعضای هیأت علمی: 102 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 66 نفر (64 %)
تعداد کل برنامه ها: 66
تعداد برنامه های کامل شده: 63 ( 95%)
تعداد برنامه های ناقص: 1
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 60

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد اعضای هیأت علمی: 262 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 246 نفر (93 %)
تعداد کل برنامه ها: 246
تعداد برنامه های کامل شده: 242 ( 98%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 235
پردیس هنرهای زیبا
تعداد اعضای هیأت علمی: 124 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 96 نفر (77 %)
تعداد کل برنامه ها: 97
تعداد برنامه های کامل شده: 97 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 97

دانشکده اقتصاد
تعداد اعضای هیأت علمی: 33 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 26 نفر (78 %)
تعداد کل برنامه ها: 26
تعداد برنامه های کامل شده: 26 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 26
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد اعضای هیأت علمی: 97 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 77 نفر (79 %)
تعداد کل برنامه ها: 77
تعداد برنامه های کامل شده: 77 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 77

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تعداد اعضای هیأت علمی: 76 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 59 نفر (77 %)
تعداد کل برنامه ها: 59
تعداد برنامه های کامل شده: 59 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 59
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد اعضای هیأت علمی: 35 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 11 نفر (31 %)
تعداد کل برنامه ها: 11
تعداد برنامه های کامل شده: 11 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 11

دانشکده جغرافیا
تعداد اعضای هیأت علمی: 48 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 45 نفر (93 %)
تعداد کل برنامه ها: 45
تعداد برنامه های کامل شده: 44 ( 97%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 41
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تعداد اعضای هیأت علمی: 115 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 78 نفر (67 %)
تعداد کل برنامه ها: 79
تعداد برنامه های کامل شده: 67 ( 84%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 76

دانشکده دامپزشکی
تعداد اعضای هیأت علمی: 106 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 94 نفر (88 %)
تعداد کل برنامه ها: 94
تعداد برنامه های کامل شده: 94 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 94
دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی
تعداد اعضای هیأت علمی: 48 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 39 نفر (81 %)
تعداد کل برنامه ها: 39
تعداد برنامه های کامل شده: 35 ( 89%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 31

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
تعداد اعضای هیأت علمی: 63 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 49 نفر (77 %)
تعداد کل برنامه ها: 49
تعداد برنامه های کامل شده: 48 ( 97%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 48
دانشکده علوم اجتماعی
تعداد اعضای هیأت علمی: 64 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 49 نفر (76 %)
تعداد کل برنامه ها: 49
تعداد برنامه های کامل شده: 47 ( 95%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 46

دانشکده علوم و فنون نوین
تعداد اعضای هیأت علمی: 86 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 79 نفر (91 %)
تعداد کل برنامه ها: 79
تعداد برنامه های کامل شده: 79 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 79
دانشکده کارآفرینی
تعداد اعضای هیأت علمی: 33 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 27 نفر (81 %)
تعداد کل برنامه ها: 27
تعداد برنامه های کامل شده: 21 ( 77%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 25

دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
تعداد اعضای هیأت علمی: 8 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 0 نفر (0 %)
تعداد کل برنامه ها: 0
تعداد برنامه های کامل شده: 0 ( %)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 0
دانشکده محیط زیست
تعداد اعضای هیأت علمی: 44 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 31 نفر (70 %)
تعداد کل برنامه ها: 31
تعداد برنامه های کامل شده: 27 ( 87%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 28

دانشکده مدیریت
تعداد اعضای هیأت علمی: 74 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 59 نفر (79 %)
تعداد کل برنامه ها: 59
تعداد برنامه های کامل شده: 55 ( 93%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 54
موسسه ژئوفیزیک
تعداد اعضای هیأت علمی: 44 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 32 نفر (72 %)
تعداد کل برنامه ها: 32
تعداد برنامه های کامل شده: 32 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 29

دانشکده مطالعات جهان
تعداد اعضای هیأت علمی: 26 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 24 نفر (92 %)
تعداد کل برنامه ها: 25
تعداد برنامه های کامل شده: 15 ( 60%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 25
مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک
تعداد اعضای هیأت علمی: 23 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 20 نفر (86 %)
تعداد کل برنامه ها: 20
تعداد برنامه های کامل شده: 20 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 20

پردیس بین المللی کیش
تعداد اعضای هیأت علمی: 7 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 0 نفر (0 %)
تعداد کل برنامه ها: 0
تعداد برنامه های کامل شده: 0 ( %)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 0
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
تعداد اعضای هیأت علمی: 18 نفر
اعضای هیأت علمی دارای برنامه: 7 نفر (38 %)
تعداد کل برنامه ها: 7
تعداد برنامه های کامل شده: 7 ( 100%)
تعداد برنامه های ناقص: 0
تعداد برنامه های ابلاغ شده: 6